NUMMER 2 | MAART 2021

Het AB deelt mee

NIEUWSBRIEF SPECIAAL VOOR RAADSLEDEN EN GEÏNTERESSEERDEN

over de uitkomsten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Namens de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord voert Veiligheidsregio Noord-Holland Noord taken uit op het gebied van brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het Zorg- en Veiligheidshuis, bedrijfsvoering en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. Alle zeventien burgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. In deze nieuwsbrief delen we welke onderwerpen zijn besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 5 maart. De vergaderdata en de stukken staan op onze website www.vrnhn.nl.

Stilstaan bij overlijden burgemeester GertJan Nijpels

Aan het begin van de vergadering is stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de burgemeester van Opmeer.

Kadernota 2022

De kadernota bevat de (financiële) kaders die zullen worden uitgewerkt in de begroting 2022. Deze kadernota is in december 2020 voor zienswijzen aan de gemeenteraden gestuurd. Hierdoor hebben raadsleden een extra mogelijkheid om hun invloed uit te oefenen op de veiligheidsregio als gemeenschappelijke regeling.

Voorstel Omgevingswet

Op het Voorstel Omgevingswet waren negatieve zienswijzen gekomen, omdat nog veel onduidelijkheid bestaat over taken en kosten. Als reactie op deze negatieve zienswijzen is het voorstel ingetrokken. In de plaats daarvoor is een procesvoorstel gekomen hoe over hoe we tot afspraken met elkaar kunnen komen over de taken en kosten.

Bijzonder welkom aan Jan de Boer, nieuwe burgemeester van Den Helder

De nieuwe burgemeester Jan de Boer van Den Helder werd door plaatsvervangend voorzitter burgemeester Jan Nieuwenburg van harte welkom geheten. Jan de Boer werd donderdag 4 maart 2021 als nieuwe burgemeester van Den Helder geïnstalleerd en nam de dag erop voor het eerst deel aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.

Stemverhouding 2021 vastgesteld

In de stemverhouding voor het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio zijn een paar wijziging vastgesteld ten opzichte van vorig jaar. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de Openbare Orde en Veiligheidscomponent subcluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het Gemeentefonds en de belastingcapaciteit per gemeente.

  • Bergen gaat van 6 naar 5 stemmen
  • Koggeland gaat van 3 naar 4 stemmen
  • Medemblik gaat van 7 naar 6 stemmen
  • Opmeer gaat van 1 naar 2 stemmen

Rampenbestrijdingsplannen luchtvaart en gasinstallaties

Deze plannen moeten in concept worden vastgesteld en worden aan de inwoners voorgelegd voor zienswijzen. In juli staan de rampenbestrijdingsplannen opnieuw op de agenda van het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling.

Klik hier voor het nieuwsbericht over de ter inzage legging Operationeel plan Gasinstallaties en Operationeel plan Luchtvaartincidenten.

Taakdifferentiatie brandweer

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen. Die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook het vrijwilligersstelsel te behouden. In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven.

Regionaal commandant brandweer Krishna Taneja vertelt brandweervrijwilligers en andere brandweercollega’s in dit filmpje meer over taakdifferentiatie.

Evaluatierapport Regionaal Beleidsteam Corona

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing heeft samen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagment (tussentijdse) evaluaties uitgevoerd onder de crisisteams CoPI (Commando Plaats Indicent), ROT (Regionaal Operationeel Team) en RBT (Regionaal Beleidsteam) tijdens de coronacrisis. Dit heeft geresulteerd in drie evaluatierapporten die het optreden van deze teams weergeven aan de hand van het Besluit Veiligheidsregio’s en het toetsingskader van de Inspectie J&V. Het geheel van deze rapporten zal, samen met de acties op de aanbevelingen, worden ingediend als 3-jaarlijkse systeemtest op GRIP 4 niveau aan de Inspectie. Hiermee geven we invulling aan het landelijke verzoek dat de Inspectie aan alle Veiligheidsregio’s heeft gedaan. Het evaluatierapport Coronacrisis RBT is bijgevoegd bij de AB-agenda. In de oplegnotitie zijn de aanbevelingen en acties uitgewerkt.

Met preventie aan de slag per gemeente

Met preventie branden en ongelukken bij inwoners thuis voorkomen, ook iets voor uw gemeente? Met die insteek gaf burgemeester Michiel Pijl (bestuurlijk portefeuillehouder Veilig Leven) aan het algemeen bestuur een presentatie over het project Laat Ouderen Niet Vallen en Stikken. Doel van het project is om leed door brand en (val)ongelukken te voorkomen bij thuiswonende 65-plussers. De gemeenten Alkmaar, Bergen en Drechterland werken al met de veiligheidsregio samen op dit gebied, met diverse andere gemeenten lopen gesprekken. Ook GGD en Rode Kruis zijn bij dit onderwerp betrokken. Door slim samen te werken met lokale organisaties kunnen op een makkelijke manier veel 65-plussers bereikt worden. De gemeente heeft deze organisaties in beeld, de veiligheidsregio kan trainingen verzorgen. Ook een communicatiecampagne (met de titel Woongemak Is Kinderspel) en woningchecks door de brandweer zijn onderdeel van het project. Michiel Pijl liet zien dat hier al goede resultaten mee zijn behaald. Uit enquêtes blijkt dat mensen de gegeven adviezen waarderen en er mee aan de slag willen. Gemeenten die geïnteresseerd zijn om een samenwerking te verkennen, kunnen contact opnemen met de teamcommandant brandweer of voor meer informatie mailen naar communicatie@vrnhn.nl.

Informatieveiligheid

Het Veiligheidsberaad heeft de veiligheidsregio’s naar aanleiding van een rapport over de informatiebeveiliging bij veiligheidsregio’s opgeroepen extra aandacht te hebben voor informatieveiligheid. Hiervoor zijn middelen toegekend. In de notitie staat beschreven welke stappen zijn gezet om de informatieveiligheid van de veiligheidsregio te waarborgen.

Werving nieuwe directeur

Op 26 februari is de werving voor een nieuwe directeur veiligheidsregio (als opvolger van Martin Smeekes) gestart met het publiceren van de vacature. We worden hierin begeleid door een werving- en selectiebureau te weten Public Spirit.

Op 21 maart eindigt de termijn voor het indienen van sollicitaties en start de selectieprocedure, waar ook een bestuurlijke afvaardiging in is vertegenwoordigd. Dit alles zal naar verwachting leiden tot een kandidaat die in juni/juli in dienst komt van de veiligheidsregio, waarbij de formele benoeming in de AB-vergadering van 9 juli zal plaatsvinden. In de interviews voor de nieuwe regionaal commandant brandweer is ook de uitvraag van deze functie meegenomen. Dit was een zeer uitgebreide uitvraag onder bestuurders, ketenpartners en ambtenaren. Het opgestelde profiel is onlangs getoetst op de huidige situatie door burgemeesters Roemer, Van Kampen en Nieuwenburg. De selectiecommissie bestaat uit burgemeesters Roemer, Bonsen en Nieuwenburg. Daarnaast hebben de heer Taneja en de heer Paulina zitting in deze commissie. De profielschets van de functie is bij de stukken gevoegd.

Volgende nieuwsbrief in uw mailbox? Meld u aan via onderstaand formulier.