NUMMER 3 | JULI 2021

Het AB deelt mee

NIEUWSBRIEF SPECIAAL VOOR RAADSLEDEN EN GEÏNTERESSEERDEN

over de uitkomsten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Namens de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord voert Veiligheidsregio Noord-Holland Noord taken uit op het gebied van brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het Zorg- en Veiligheidshuis, bedrijfsvoering en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. Alle zeventien burgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. In deze nieuwsbrief delen we welke onderwerpen zijn besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 9 juli. De vergaderdata en de stukken staan op onze website www.vrnhn.nl.

Procedure benoeming burgemeester Schouten tot voorzitter veiligheidsregio in gang gezet

Het algemeen bestuur heeft geen bezwaar kenbaar gemaakt tegen het benoemen van Anja Schouten, de burgemeester van gemeente Alkmaar, tot voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hiermee wordt de procedure opgestart tot benoeming bij koninklijk besluit. Tot de officiële benoeming is burgemeester Schouten plaatsvervangend voorzitter.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) is opgericht en gaat per 1 januari 2022 officieel van start. Voorheen onderhandelde de VNG over de arbeidsvoorwaarden voor alle gemeenten én de veiligheidsregio’s. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn gemeenten overgegaan op een eigen cao. De veiligheidsregio’s zijn blijven vallen onder de CAR-UWO. Omdat de CAR-UWO na 1 januari 2022 niet langer wordt onderhouden vanuit de VNG, is besloten tot de oprichting van de WVSV. Met een eigen werkgeversvereniging kunnen veiligheidsregio's zelf onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Op 5 maart 2021 stemde het AB in met het ontwerpbesluit tot het oprichten van de WVSV.

Elleke plaatsvervangend regionaal commandant brandweer

Het AB heeft ingestemd met de rol van plaatsvervangend regionaal commandant brandweer. Inmiddels is Elleke van Lingen benoemd in deze rol. Elleke gaat in haar nieuwe rol de modernisering van de brandweer leiden met alle mooie kansen en uitdagingen die daarbij komen. Elleke vervangt als plaatsvervangend regionaal commandant Krishna Taneja wanneer hij niet aanwezig kan zijn of met verlof is. Daarbij zal zij ook de regionale verantwoordelijkheid dragen. Elleke is het gezicht binnen en buiten de regio en in contact met de gemeenten over de modernisering van de brandweer. De rol van plaatsvervangend regionaal commandant brandweer is nieuw voor onze veiligheidsregio en is daarom afgestemd met de OR en het AB.

Dank voor Martin Smeekes

Het algemeen bestuur heeft Martin Smeekes bedankt voor de manier waarop hij tot zijn pensionering invulling heeft gegeven aan zijn functie als directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Martin trad in 2008 in dienst als directeur GHOR en Ambulancezorg en is sinds 2015 werkzaam als directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit combineerde hij met de functie van bestuurder van de Regionale Ambulance Voorziening Noord-Holland Noord en Plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid.

Vastgestelde voorstellen

Tijdens de AB vergadering werden de volgende voorstellen vastgesteld:

  • Rampenbestrijdingsplannen Luchtvaart en Gasinstallaties
  • Jaarrekening 2020, Begroting 2022 en Deelname stichting FLO Ambulancediensten
  • Bestuursrapportage 2021-01
  • Ontslagbesluit de heer Smeekes
  • Presentatie ambulancehelikopter (klik op de knop hieronder voor de presentatie)

Wat doen wij voor uw gemeente? Lees het op de website MijnGemeente

Op de website MijnGemeente vertellen we wat de veiligheidsregio doet om leed en schade in uw gemeente te voorkomen en te beperken. Zo leest u onder meer over de adviseurs gevaarlijke stoffen:

Adviseur gevaarlijke stoffen: onbetwiste autoriteit

Ze komen eraan te pas als er ‘iets’ met (mogelijk) schadelijke of gevaarlijke stoffen is. Dat kan een brand met dikke rook zijn, een onvoltooide plofkraak met niet-geëxplodeerde lading, een poederbrief of een industriële brand waar een luchtje aan zit. De adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) als onbetwiste autoriteit: “Het gaat om de vertaalslag.”

Volgende nieuwsbrief in uw mailbox? Meld u aan via onderstaand formulier.