REGIONAAL RISICOPROFIEL


Categorie C

Binnen Categorie C van het risicoprofiel vallen de volgende incidenttypen:

 • Brand gebouw verminderd zelfredzamen
 • Natuurbrand
 • Brand met effecten
 • Verkeersongeval met effecten
 • Ruiming explosief/ gevaarlijke stof


Brand gebouw verminderd zelfredzamen

Binnen de regio bevinden zich een groot aantal gebouwen waar niet of verminderd zelfredzame personen wonen. Dit kunnen gewone woongebouwen zijn of gebouwen bedoeld voor zorg. Gebouwen waar zorg verleend wordt moeten voldoen aan extra voorwaarden op het gebied van brandveiligheid, gewone woongebouwen niet. Adequate hulp staat onder druk doordat personeel vaak beperkt aanwezig is en rookverspreiding te verwachten is door het falen van voorzieningen.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Doden en gewonden

Economische veiligheid: Rook- en waterschade in het gebouw.

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Opvang bewoners, maatschappelijke en bestuurlijke onrust.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Controle en handhaving
 • Brandveilig leven activiteiten

Voorbeelden

 • Brand ziekenhuis Den Helder 2017
 • Brand zorgcentrum Hoorn 2017

Natuurbrand

De natuurgebieden langs de Noordzee zijn gevoelig voor grote bos- en duinbranden. Door droogte (klimaatverandering) neemt het risico toe. Langs de gehele kust zijn dorpen en recreatiegelegenheden gevestigd met kwetsbare objecten. De ervaring heeft geleerd dat de brandbestrijding en evacuatie moeizame en tijdrovende bezigheden zijn.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Ontruiming, gewonden

Economische veiligheid: Inkomstenderving recreatiebedrijven.

Ecologische veiligheid: Verlies bos- en heidegebied.

Sociale en politieke stabiliteit: maatschappelijke onrust bij brandstichting

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Incidentbestrijdingsplan Natuurbranden
 • Aanschaf natuurbrandbestrijdingsvoertuigen
 • Waterputten geslagen
 • Samenwerking met gebiedsbeheerders ge├»ntensiveerd

Voorbeelden

 • Duinbranden rondom Bergen en Schoorl 2009, 2010 en 2011

Brand met effecten

De meeste GRIP incidenten in onze regio hebben betrekking op branden met een effectgebied. Dit zijn branden met een grote rookontwikkeling, gevaarlijke stoffen en/ of asbestverspreiding. Mogelijke oorzaken zijn menselijk handelen, technisch falen of weersomstandigheden. De omvang van een brand is afhankelijk van aanwezige brandbare materalen en het al dan niet werken van preventieve maatregelen. Plaatsing binnen het risicoprofiel is bepaald vanuit de analyse van GRIP incidenten over de afgelopen 10 jaar.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Mogelijk gewonden door rookinhalatie.

Economische veiligheid: Sluiting van omliggende bedrijven, vernietiging van gewassen.

Ecologische veiligheid: Vervuiling in de omgeving

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke onrust en angst, advies om ramen en deuren te sluiten en/of evacuatie, verstoring van de openbare orde en veiligheid. Vragen over de vergunningverlening en handhaving bij het getroffen pand.

Veiligheid van cultureel erfgoed: Mogelijke rookschade indien aanwezig binnen het effectgebied.

Voltooide maatregelen

 • Instant magazine Asbest
 • Toezicht door RUD
 • Ketenoefening 2018
 • Crisiscommunicatie, sirenes en NL Alert

Voorbeelden

 • Brand schuren Oudkarspel met asbest 2019
 • Brand loodsen Wijdenes met asbest 2018
 • Brand industriegebouw Zwaag 2018

Verkeersongeval met effecten

Binnen de regio liggen meerdere provinciale wegen en wegen langs water. Alcoholgebruik en te snel rijden zijn een landelijk gegeven. Ongevallen hebben hierdoor al snel ernstige gevolgen. Met name bij betrokkenheid van jongeren of buitenlandse werknemers ontstaat de behoefte aan co├Ârdinatie en communicatie. De impact op locale gemeenschappen kan eveneens groot zijn. Grote ongevallen buiten de regio, waarbij meerdere inwoners van de regio betrokken zijn (ramp op afstand) vraagt bijzondere inzet. Plaatsing binnen het risicoprofiel is bepaald vanuit de analyse van GRIP incidenten over de afgelopen 10 jaar.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: doden en gewonden

Economische veiligheid: -

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Impact op een gemeenschap

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Opleiden en oefenen (mono-) disciplines
 • Procedures (mono-) disciplines

Voorbeelden

 • Vier personen overleden bij auto te water Obdam 2019
 • Drie jongeren overleden ongeval Anna Paulowna 2018
 • Hoogwerker van vrachtauto gevallen N9 2018

Ruiming explosief/ gevaarlijke stof

Ongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen bij bedrijven of bij het transsport van gevaarlijke stoffen. In toenemende mate is echter ook sprake van ontmanteling van illegale drugslaboratoria en afvaldumpingen. Bij de vonst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, bij verzamelaars of bij melding van verdachte pakketjes bestaat gevaar voor de hulpverleners en daarnaast kans op maatschappelijke onrust. Bij de afhandeling van deze incidenten ligt een grote taak bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Plaatsing binnen het risicoprofiel is bepaald vanuit de analyse van GRIP incidenten over de afgelopen 10 jaar.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: doden en gewonden

Economische veiligheid: -

Ecologische veiligheid: afhankelijk van de locatie en betrokken stof

Sociale en politieke stabiliteit: mogelijk maatschappelijke onrust

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Opleiden en oefenen (mono-) disciplines
 • Procedures (mono-) disciplines

Voorbeelden

 • Onwelwording personen Obdam 2019
 • Brand bestelbus gevaarlijke stoffen Hoorn 2018
 • 'Chloor' lekkage texel 2017 Texel
 • Woning met explosieven Den Helder 2013