Uitgelichte onderwerpen


Een aantal onderwerpen is van groot belang geweest gedurende deze crisis. In deze sectie worden de onderwerpen uitgelicht en de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten besproken die in de periode van juni tot en met augustus aan de orde waren.

I Noodverordening, aanwijzingsbesluiten, ontheffingen en toezicht & handhaving

De minister geeft de voorzitters van de veiligheidsregio een aanwijzing op grond van de Wet publieke gezondheid. In het Veiligheidsberaad wordt vervolgens een model-noodverordening vormgegeven en ter consultatie neergelegd bij de vijfentwintig veiligheidsregio’s. Nadat het model is vastgesteld kunnen de veiligheidsregio’s aan de hand van het model hun eigen noodverordening vaststellen, waarbij aandacht is voor de lokale en regionale situatie. In de noodverordening is de mogelijkheid opgenomen voor de voorzitter om gebieden aan te wijzen als verboden gebied (een aanwijzingsbesluit) en ook kan hij ontheffingen en/of vrijstellingen verlenen van de verboden in de noodverordening.

II Wetgeving

Het realiseren van voldoende klinische capaciteit op de verpleegafdelingen en intensive care (IC)-bedden om de grote stroom corona patiënten te behandelen, vraagt sinds het uitbreken van het virus om intensieve ketensamenwerking. Deze samenwerking vindt primair plaats op het niveau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland. Ook landelijk moesten de elf ROAZ-regio’s intensief samenwerken om de stroom patiënten uit Brabant en Limburg te verdelen. Verschillende acties werden ondernomen en sporen verkend om zo goed mogelijk met de zorgvraag om te gaan en flexibel te kunnen opschalen bij een tweede besmettingsgolf. Op de top van de IC-bezetting in Nederland werd zelfs gebruik gemaakt van de beschikbare IC-capaciteit in tal van Duitse ziekenhuizen. Hiervoor werd het netwerk van vier bestaande Lifeliner-helikopters uitgebreid met twee helikopters.

III Onderwerpen uit het bestuurlijk CrisisROAZ Corona

In het bestuurlijk CrisisROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Corona zijn verschillende thema’s actueel geweest gedurende de afgelopen maanden. De nadruk heeft deels gelegen op de acute zaken, maar ook is men bezig geweest met de langere termijn.

IV Testbeleid en Bron- en contactonderzoek (BCO)

Teststraten Sinds juni hebben de GGD’en de opdracht om iedereente testen met klachten verdacht voor COVID-19 en om grootschalig bron- en contactonderzoek te verrichten. Hiertoe zijn in de regio verschillende testlocaties geopend:

  • Sinds 6 april wordt er door GGD Hollands Noorden getest in de GGD-teststraat in IJsbaan de Meent te Alkmaar. Dit is een zogenaamde ‘drive in’ teststraat, waar mensen vanuit hun auto getest worden. Omdat de ijsbaan weer moet worden voorbereid op het winterseizoen is de teststraat vanaf 31 augustus uitgeweken naar een pand in de Toermalijnstraat op bedrijventerrein Boekelermeer. Dit pand kan door de GGD voor langere tijd worden gebruikt;
  • De teststraat in Zwaag (gemeente Hoorn) is op 3 juni geopend;
  • Sinds 17 augustus beschikt ook Texel (Den Burg) over een teststraat;
  • 24 augustus opende de teststraat in Den Helder.

Sinds het begin van de uitbraak is GGD Hollands Noorden opgeschaald volgens de landelijke richtlijn. De werving van nieuwe medewerkers (bemonsterteams, administratieve ondersteuners, telefonisten en bron- en contactonderzoekers) gaat nog steeds door. De toeloop op de teststraten is de afgelopen weken fors toegenomen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. In de testlocatie in Alkmaar zijn inmiddels 25.932* mensen getest, in Zwaag 16.455*, Texel 357* en Den Helder 3651 *. Door de enorme drukte zijn de wachttijden opgelopen.

Bron- en contactonderzoek Met het bron- en contactonderzoek dat GGD Hollands Noorden uitvoert, worden besmette personen zo snel mogelijk opgespoord om te voorkomen dat zij andere mensen kunnen besmetten. Ook bij dit team is een toenemende werkdruk zichtbaar.

V Actiecentrum communicatie

Het actiecentrum crisiscommunicatie informeert inwoners en ondernemers over de landelijke en regionale coronamaatregelen. Communicatiecollega’s beantwoorden vragen en houden een Q&A bij voor de communicatiemedewerkers en klantcontactcentra van onze zeventien gemeenten. Daarnaast ontwerpt het actiecentrum communicatiemiddelen en -campagnes om het gedrag van inwoners bij te sturen. Die campagnes bespreekt en deelt het actiecentrum met de communicatiecollega’s van onze gemeenten, zodat ook zij de campagnes delen. Na de persconferenties van het Kabinet deelt het actiecentrum de landelijke communicatiemiddelen nog diezelfde avond via de eigen website en social mediakanalen. Ook de noodverordeningen die uit nieuwe maatregelen volgen maakt het actiecentrum bekend via de website en social media kanalen van de veiligheidsregio.

VI Onderwerpen uit het ROT

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) kwam de afgelopen maanden wekelijks bij elkaar. Een aantal onderwerpen keerde regelmatig terug op de agenda. Onder meer over evenementen, risicosectoren met arbeidsmigranten, specifieke doelgroepen en mondkapjes werd veelvuldig gesproken en gediscussieerd. Ook adviseerde het ROT hierover aan het Regionaal Beleidsteam (RBT).

VII Kosten

Minister de Jonge heeft aangegeven dat met de compensatieregeling meerkosten coronacrisis de gemeenten, veiligheidsregio’s en GGD’en de kosten die gemaakt zijn als gevolg van de coronacrisis kunnen declareren. De veiligheidsregio heeft de kosten voor corona apart geregistreerd en voor het jaar 2020 worden de kosten voorlopig geraamd op ongeveer € 925.000.

Als gevolg van corona heeft de veiligheidsregio ook minder kosten gemaakt in 2020 op bijvoorbeeld het opleiden en oefenen. De omvang van het minder opleiden en oefenen is nu nog moeilijk in te schatten, maar zal voor een groot gedeelte de gemaakte kosten compenseren. Om deze reden is het voor de Veiligheidsregio ook niet nodig om een voorschot aan te vragen bij het ministerie van VWS. Bij de reguliere jaarrekeningcontrole zal de veiligheidsregio een einddeclaratie 2020 van de meerkosten opstellen voor het ministerie van VWS. De einddeclaratie inclusief jaarstukken met een accountantsverklaring van onze huisaccountant wordt via de voorzitter ingediend voor 1 september 2021. Doordat de veiligheidsregio de meerkosten die gemaakt zijn in het kader van de bestrijding van de coronacrisis kan indienen bij VWS zal het jaarrekeningresultaat niet negatief beïnvloed worden door corona.