Vooruitblik


Het coronavirus is nu ruim een half jaar onder ons. De crisis is van de eerste acute maanden overgegaan naar een volgend stadium waarin we blijvend waakzaam zijn en het van belang is de situatie te blijven monitoren en maatregelen indien nodig aan te passen. In Noord-Holland Noord zijn de cijfers laag ten opzichte van andere delen in Nederland, maar dat is geen reden om niet alert te blijven. De focus ligt op het voorkomen van een toename van besmettingen, waarbij de inzet op regionale maatregelen verder wordt uitgewerkt.

In dit laatste hoofdstuk bespreken we enkele thema’s die in meer of mindere mate een stip op de horizon vormen: een vaccin, de wet tijdelijke maatregelen en de escalatieladder, de aanpak waarmee er op regionaal of lokaal niveau maatregelen getroffen kunnen worden. De drie poten van het beleid blijven het voorkomen dat zorg overbelast raakt, de zorg voor kwetsbaren en het op orde hebben van de testcapaciteit.

Vaccin

Het beschikbaar komen van een getest en werkzaam vaccin is een belangrijke stip aan de horizon. Verschillende farmaceuten werken aan de ontwikkeling van een vaccin. De verwachting is dat er begin volgend jaar een vaccin zal zijn. Landelijk ligt bij de GGD’en nu de aandacht bij de uitvoering, die van start zal gaan wanneer er een vaccin beschikbaar is. De GGD bereidt zich voor op de uitvoering en operatie rondom vaccinatie. Vragen als welke doelgroepen eerst worden gevaccineerd, hoe werkt het vaccin, hoe vaak moet je inenten, etc. spelen op dit moment.

Wet tijdelijke maatregelen COVID

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, is de Wet tijdelijke maatregelen al enige tijd in voorbereiding. De komende maanden gaat de parlementaire behandeling plaatsvinden. De planning van de implementatie van de wet tijdelijke maatregelen is afhankelijk van de snelheid van behandeling. De planning is om de wet voor het einde van het jaar in werking te laten treden.

Het is van belang dat we bij inwerkingtreding van de Wet tijdelijke maatregelen in de veiligheidsregio aandacht hebben voor de coördinatie met gemeenten. De veiligheidsregio bereidt zich voor op de gewijzigde verantwoordelijkheden tussen burgemeesters van de gemeenten in Noord-Holland Noord en de voorzitter van de veiligheidsregio na de inwerkingtreding. Meerdere keren is hier in het Regionaal Beleidsteam aandacht voor geweest. Daarbij is een model geschetst ten behoeve van de regionale afstemming in de transitie- en nafase, waarbij de goede afstemming tussen de burgemeesters van de gemeenten en de voorzitter veiligheidsregio behouden blijft.

Regionale aanpak

Het landelijke beleid is erop gericht om niet meer te komen tot een totale lockdown, maar op het instellen van regionale maatregelen, waarbij drie poten leidend zijn

  1. het voorkomen dat zorg overbelast raak;
  2. de zorg voor kwetsbaren;
  3. het op orde hebben van de testcapaciteit.

Hier is instrumentarium voor ontwikkeld, het landelijk dashboard coronavirus, waarmee we preciezer informatie hebben over hoe het virus zich ontwikkelt. Het dashboard biedt regionale en lokale informatie. Met deze informatie kunnen we preciezer weten waar het mis gaat, dus waar het aantal besmettingen toeneemt. Op basis van de set van gegevens die in het dashboard zijn opgenomen, wordt bepaald in welke fase we ons begeven: waakzaam, zorgelijk of ernstig. Aan deze fase worden maatregelen gekoppeld. Het doel is om op deze manier beter bij te kunnen sturen door middel van het instellen van maatregelen, maar ook om burgers en bewoners beter te informeren over de achtergrond, het ‘waarom’, van bepaalde maatregelen.

Al op 18 september wordt landelijk bekendgemaakt dat zes veiligheidsregio’s worden ingedeeld in categorie 'zorgelijk' met een afzonderlijk regionaal maatwerkpakket om de besmettingen met corona te beteugelen.

Reguliere werkzaamheden versus corona

De afgelopen maanden stonden voor de veiligheidsregio grotendeels in het teken van de bestrijding van de coronacrisis. Verschillende reguliere werkzaamheden liepen gewoon door, zoals de bestuurlijke rapportages en incidentbestrijding. Sommige werkzaamheden vervielen, zoals opleidingen en oefeningen. Het is de wens van de veiligheidsregio om weer toe te komen aan de reguliere werkzaamheden, maar nog steeds blijft er veel capaciteit naar het coronadossier gaan. Het coronadossier is een - niet te negeren - grote prioriteit en zal dat naar verwachting voorlopig nog blijven.