Organisatie


Regionaal Beleidsteam

Op 12 maart 2020 zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) opgeschaald naar GRIP-4. Bij het GRIP4-niveau is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Binnen de VRNHN wordt deze rol vervuld door de burgemeester van gemeente Alkmaar – tot en met september was dat de heer Bruinooge, per 1 oktober de heer Roemer. De rol van plaatsvervangend voorzitter wordt vervuld door de heer Nieuwenburg, burgemeester van gemeente Hoorn.

De voorzitter wordt geadviseerd door het Regionaal Beleidsteam (RBT). In dit team vertegenwoordigen de leden van het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de driehoeken de burgemeesters in Noord-Holland Noord. Zij zorgen voor de bestuurlijke afstemming met de burgemeesters uit de regio. Ook de directie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de directie van GGD-HN, de districtschef van politie, de hoofdofficier van justitie, de coördinerend gemeentesecretaris, de Operationeel Leider en een aantal adviseurs (bestuurlijk, juridisch en communicatie) maken deel uit van het RBT.

Het RBT kwam vanaf 16 maart 2020 twee keer per week bijeen. Per 30 april is de vergaderfrequentie teruggebracht naar één keer per week. Vanaf 9 juli is de vergaderfrequentie teruggebracht naar eens per twee weken. In verband met de toename van besmettingen is in oktober de frequentie weer wekelijks geworden. De frequentie van het RBT loopt samen met de frequentie van vergaderingen van het Veiligheidsberaad. Met de inwerkingtreding van de Twm is de rol en samenstelling van het RBT is veranderd. Van een adviserend gremium aan het bevoegd gezag – de voorzitter veiligheidsregio – naar een afstemmingsoverleg bestaande uit alle burgemeesters in Noord-Holland Noord.

Regionaal Operationeel Team

Voor de corona pandemie is een specifiek Regionaal Operationeel Team Corona (ROT-C) ingericht. De Operationeel Leider Corona (OL-C) geeft leiding aan het ROT-C. Verder bestaat het ROT-C uit algemeen commandanten van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en defensie. Daarnaast nemen een informatiemanager, verslaglegger en secretaris deel aan het overleg. Het ROT-C vergadert wekelijks waarbij de voornaamste focus ligt op het monitoren van de openbare orde en openbare veiligheid in het kader van de Wet op de Veiligheidsregio’s. De OL brieft het RBT over de ontwikkelingen van de onderwerpen pandemie, openbare orde en maatschappelijke ontwikkelingen en geeft hierover advies. In geval van een ‘tweede’ acute crisis komt het reguliere ROT in de benen met de functionarissen die onder piket staan. De verbinding met het ROC (zie hieronder) wordt gelegd door middel van de algemeen commandant bevolkingszorg die in beide overleggen deelneemt.

Intergemeentelijke samenwerking

Op ambtelijk niveau werkten gemeenten samen binnen het Regionaal Overleg Crisisbeheersing (ROC). Normaal gesproken fungeert het ROC als informatie- en adviesorgaan tussen de gemeenten op het gebied van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen gemeenten. Tijdens de coronacrisis gebruikten gemeenten het ROC echter ook om (intergemeentelijk) af te stemmen over de gemeentelijke (bevolkingszorg)processen tijdens een crisis.

Regionaal Overleg Acute Zorg

Het Regionaal Overleg Acute Zorg NoordWest (Noord-Holland en Flevoland) dat bestaat uit de 120 bestuurders van alle zorginstellingen besloot een dag na de landelijke opschaling in alle Veiligheidsregio’s naar GRIP 4 om een het Bestuurlijk CrisisROAZ Corona in te stellen, bestaande uit een team van vertegenwoordigers van alle sectoren in de acute zorg. Voorzitter van het Bestuurlijk CrisisROAZ is de vertegenwoordiger namens de ziekenhuizen. Verder bestaat de groep uit een vaste vertegenwoordiging namens huisartsen, VVT-sector, GGZ, VGZ, GHOR/GGD, RAV en de directeuren van het stafbureau van het ROAZ. De heer Martin Smeekes, directeur VRNHN werd gevraagd deel te nemen op persoonlijke titel. Dit bestuurlijk CrisisROAZ Corona kreeg het mandaat om op te treden namens het gehele ROAZ.