Uitgelichte onderwerpen


Gedurende de periode maart 2021 tot en met mei 2021 kwam het RBT VRNHN wekelijks bij elkaar. Er was sprake van intensieve samenwerking en afstemming. Gedurende deze periode kwam een aantal onderwerpen structureel aan bod in het RBT VRNHN: voorbereiding op het ‘zwarte scenario’, voortgang vaccineren en het maatregelenpakket

Voorbereiding op ‘zwarte scenario’

Tot halverwege april dreigde het ‘zwarte scenario’. Een scenario waarbij er meer patiënten dan IC-bedden zijn. Uiteindelijk werd het ‘zwarte scenario’ afgewend. Vanaf begin 2021 liggen de besmettingscijfers, het aantal ziekenhuisopnamen en IC-opnamen in Noord-Holland Noord structureel hoger dan in de rest van Nederland. Vanuit onze ziekenhuizen worden dagelijks patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Het moment dat ook de ziekenhuizen in de rest van het land vol liggen lijkt te naderen. Pas vanaf halverwege april daalt het aantal besmettingen in Noord-Holland Noord, en later ook het aantal ziekenhuis- en IC-opnamen. Doordat in de rest van Nederland het aantal besmettingen blijft toenemen, hoort onze regio niet langer tot de regio’s met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.ze regio niet langer tot de regio’s met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.

Voortgang vaccineren

De frustratie in de samenleving over het vaccinatieproces komt regelmatig aan de orde in het RBT. Het ministerie van VWS bepaalt de landelijke vaccinatiestrategie en is verantwoordelijk voor de inkoop van vaccins. De GGD geeft (samen met huisartsen en instellingsartsen) uitvoering aan de vaccinatiestrategie. In de samenleving (en bij bestuurders) bestaat onvrede over het tempo van vaccineren en over de vaccinatiestrategie die regelmatig wijzigt. Het tempo van vaccineren door de GGD, wordt bepaald door de beschikbaarheid van vaccins. Zeker in het begin van de afgelopen periode worden we geconfronteerd met tegenvallende leveringen van vaccins.

Maatregelenpakket

In de periode van 1 maart tot en met 31 mei heeft het Kabinet tot zesmaal toe maatregelen afgekondigd, dan wel maatregelen versoepeld.

Testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en belevingsonderzoek

In de periode maart tot en met mei 2021 lieten 176.679 inwoners zich op corona testen in een van de testlocaties van GGD Hollands Noorden. Het aantal besmettingen nam af en daarmee ook het bron- en contactonderzoek. Steeds meer inwoners konden gevaccineerd worden. Het vierde belevingsonderzoek van GGD Hollands Noorden werd gepresenteerd.

Communicatie

Ook in het voorjaar van 2021 zetten we vol in op coronacommunicatie, om bewoners te motiveren zich aan de coronaregels te houden en om mensen goed te informeren over vaccineren. We maken de situatie in onze regio visueel met een coronathermometer, voeren campagne om het thuiswerken te stimuleren en blijven hameren op de coronabesisregels: 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten en je laten testen.

Onderwerpen uit ROT

In de periode maart tot en mei 2021 richtte het ROT-C zich allereerst op het maken van preparatieve scenario’s en maatregelen. Voor het geval de situatie van Fase 3 – het zogenaamde ‘zwarte scenario’ van extreem hoge besmettingsgraad en overloop van ziekenhuis- en IC capaciteit – zich zou voordoen. Hoewel de druk in de acute zorg en de ziekenhuiszorg zeer hoog is geweest, zijn de cijfers tijdig afgenomen en zijn maatregelen niet nodig gebleken.

Onderwerpen uit ROC

Het ROC-Corona is tussen maart en mei 2021 wekelijks bij elkaar gekomen om afstemming te vinden over maatregelen of de versoepelingen binnen de regio. Van maart tot begin april was in het ROC-Corona onder andere het hoge aantal besmettingen onderwerp van gesprek. Ter voorbereiding op een mogelijk zwart scenario is er stilgestaan bij de draaiboeken die in de eerste golf waren opgesteld. Wat betreft de afstemming over de versoepelingen kan gedacht worden aan afstemming over de hondenscholen, (culinaire) tochten, zonnestudio’s en terrassen bij golfclubs.