REGIONAAL RISICOPROFIEL


Categorie A

Binnen Categorie A van het risicoprofiel vallen de volgende incidenttypen:

 • Uitval vitale voorzieningen
 • Extreem geweld
 • Extreem weer
 • Verstoring zorgcontinuïteit


Uitval vitale voorzieningen

Bij uitval vitale voorzieningen is een langdurige, grootschalige uitval van elektriciteit als scenario gebruikt. De keteneffecten zijn verstrekkend. De afhankelijkheid van de elektriciteit wordt steeds groter. Door de energietransitie, lokale energieopwekking en de bouw van bijvoorbeeld grote datacenters in Noord Holland wordt de energievoorziening steeds complexer.

Impact

Territoriale veiligheid: Bij grensoverschrijdende uitval en/ of cyberaanval als oorzaak.

Fysieke veiligheid: Mogelijk slachtoffers door keteneffecten, telecommunicatie en ICT vallen uit, er ontstaan problemen in het verkeer en op het spoor, stilvallen bedrijfsprocessen en betalingssystemen. Alarmering en communicatie van hulpdiensten komt in gevaar, zorginstellingen komen in de problemen.

Economische veiligheid: Stagneren bedrijfsprocessen en bedrijfs – en betalingssystemen, impact op de toeristische sector.

Ecologische veiligheid: Lozing van stoffen bij stagneren bedrijfsprocessen, affakkelen, overstort rioolwater.

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke onrust afhankelijk van de omvang en tijdsduur van de uitval en weersomstandigheden, crisiscommunicatie is moeizaam.

Veiligheid van cultureel erfgoed: Uitval bewaking en klimaatsystemen bij musea.

Voltooide maatregelen

 • Informatiekaart uitval elektriciteit
 • Noodcommunicatienet
 • Op rijksniveau aandacht voor de bescherming van vitale infrastructuur.

Voorbeelden

 • Storing KPN en uitval 112 2019
 • Storing luchtverkeersleiding Schiphol 2018
 • Stroomstoringen Noord-Holland 2017 en 2015

Extreem geweld

Terrorisme, extremisme en radicalisering zijn thema’s die onder grote belangstelling staan, landelijk, maar ook regionaal. Bij het bestrijden van een aanslag maakt het niet uit of die aanslag vanuit een bepaalde ideologie is gepleegd of dat het geweld plaatsvindt vanuit een andere grondslag. Daarom wordt de term extreem geweld aangehouden. Het grote verschil met een ‘klassiek incident’ is het risico op een vervolgaanslag, de gevaarsetting en maatschappelijke impact. Mogelijke oorzaken of triggers zijn idealisme, economische situatie, inmenging van de Nederlandse overheid in buitenlandse ideologische brandhaarden, Lone wolf acties of aanslagen in andere landen.

Impact

Territoriale veiligheid: Bij oorzaken vanuit het buitenland.

Fysieke veiligheid: Mogelijk meerdere tot velen doden en gewonden. Niet gewonden kunnen getraumatiseerd zijn.

Economische veiligheid: Afhankelijke van de locatie, sluiting van openbare ruimte.

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke ontreddering en angst, veel media aandacht, zowel nationaal als internationaal. Afhankelijk van de achtergrond invloed op de politieke stabiliteit.

Veiligheid van cultureel erfgoed: Cultureel erfgoed kan doelwit zijn van extreem geweld en/ of beschadigd raken.

Voltooide maatregelen

 • Multiscenariokaart extreem geweld
 • Terrorisme gevolgbestrijdingsoefeningen 2018

Voorbeelden

 • Schietpartij Lone Wolf Utrecht 2019
 • Steekpartij Amsterdam CS 2018
 • Aanslag luchthaven van Zaventem (B) 2016
 • Schietpartij Alphen aan den Rijn 2011

Extreem weer

Extreme weeromstandigheden zijn beperkt te voorspellen en kunnen het maatschappelijk leven erg verstoren. De regio wordt grotendeels omringd door water, waardoor uitschieters in temperatuur worden gedempt. De kans op windhozen en ijzel is echter groter. Als gevolg van klimaatverandering neemt frequentie en vorm van extreem weer toe.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Tijdens extreme hitte of koude overlijden meer mensen, vooral onder de kwetsbare groepen van de bevolking.

Economische veiligheid: Verloren gaan van oogst, problemen met bevoorrading en hierdoor tekorten.

Ecologische veiligheid: Schade aan de natuur.

Sociale en politieke stabiliteit: Verstoring van het (openbaar) vervoer en problemen met de vitale infrastructuur, verstoring maatschappelijk.

Veiligheid van cultureel erfgoed: Afhankelijk van het weertype en locatie, schade aan gebouwen en collecties.

Voltooide maatregelen

 • Verschillende organisaties geven informatie bij extreme weer.
 • Stedenbouwkundig is meer aandacht voor klimaatomstandigheden.

Voorbeelden

 • Hitte 2019
 • Droogte 2018
 • Sneeuwstorm 2015

Verstoring zorgcontinuïteit

Het niet kunnen voorzien in verantwoorde zorg door meerdere zorginstellingen wordt als een bedreiging voor de volksgezondheid gezien. Een bedreiging van de zorgcontinuïteit kan veroorzaakt worden door verschillende oorzaken. Een ziektegolf (griepepidemie), tekort aan personeel, de sluiting van de locatie, de uitval van vitale voorzieningen, uitbraak infectieziekten, een groot incident en/ of demografische ontwikkelingen (het ouder worden van mensen).

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Niet alle patiënten worden opgenomen, uitstellen van operaties, overbelaste spoedeisende hulp en/of overplaatsingen, overbelasting van de mantelzorg, de huisartsen, thuiszorg en het ambulancevervoer.

Economische veiligheid: Uitval van werknemers

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke onrust, verstoring van de openbare orde en veiligheid, politieke vragen.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Ketenregie en samenwerkingsafspraken met de acute ketenpartners.
 • Project 'Grip op griep'
 • Situatiebeeld LCMS (GHOR)

Voorbeelden

 • Faillissement ziekenhuizen 2018
 • Griepgolf 2018
 • Gesprongen waterleiding VUmc 2015