REGIONAAL RISICOPROFIEL


Inleiding

Aanleiding

Natuurbranden, overstromingen, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen doorlopend een bedreiging van de samenleving. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s. Op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio. Om met risico’s om te kunnen gaan moeten overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken. Het risicoprofiel is hiermee tevens een basis voor risicocommunicatie.

Vaststelling

Het Regionaal risicoprofiel is op 6 maart 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende risico's. Zowel op technisch gebied, als op het sociale terrein. Om hier beter op in te kunnen spelen wordt dit risicoprofiel vastgesteld voor een periode van twee jaar. Sommige toekomstige risico's, zoals bijvoorbeeld windmolenparken op zee en de energietransitie, zijn al in beeld. In de toekomst geven deze een ander risicoprofiel, maar ze leiden nu nog niet tot preparatieve keuzes voor de crisisorganisatie.

Totstandkoming regionaal risicoprofiel

Samenwerking

Bij het opstellen van het risicoprofiel werkt de veiligheidsregio samen met relevante partners, zoals gemeenten, provincie, politie en waterschap. De basis voor het opstellen van het risicoprofiel is de ‘Handleiding Regionaal Risicoprofiel’. Tijdens het opstellen van dit risicoprofiel is tevens intensief samengewerkt met Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland. Beide regio’s kennen grote overeenkomsten in soorten risico’s en hebben veelal te maken met dezelfde partners. Op deze manier is voordeel gehaald op efficiëntie en effectiviteit. Tijdens twee expertbijeenkomsten is de basis gelegd voor het risicoprofiel. Daarnaast heeft een analyse plaatsgevonden van GRIP incidenten (grotere incidenten met gecoördineerde multidisciplinaire afstemming) over de afgelopen 10 jaar. De uitkomsten van de expertbijeenkomsten en GRIP analyses zijn samengevoegd in het risicoprofiel.

Risico inventarisatie

Tijdens de eerste expertsessie is met de partners en gemeenten gekeken naar de ontwikkelingen in de regio, binnen Nederland en zelfs wereldwijd. Hierbij is ook de informatie uit het Nationaal Veiligheidsprofiel meegenomen. Partners hebben vanuit hun eigen risicoprofiel inbreng gegeven. Vervolgens zijn per thema de relevante crisistypes bepaald, hierbij is tevens rekening gehouden met de inspanningen van afgelopen jaren.

Risicoanalyse

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de geselecteerde crisistypes geanalyseerd en ‘gescoord’. Bij de beoordeling van de risico’s zijn de vitale belangen (territoriale, fysieke, economische en ecologische veiligheid, sociale en politieke stabiliteit en de veiligheid van cultureel erfgoed) meegewogen en is een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van expert judgement.

Deelnemers bijeenkomsten en betrokken gemeenten