Bijlagen


Bijlage 1: Crisisorganisatie bij infectieziektebestrijding

Landelijke crisisstructuur Covid-19

Landelijke en regionale partijen

Bijlage 2: Tijdlijn besluiten voorzitter veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

Genomen besluit

13 maart

Besluit tot het treffen van maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Op grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Besluit werd ingetrokken bij 1e noodverordening op 16-03-2020.

16 maart

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Eerste noodverordening n.a.v. aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020. - verbod op openbare samenkomsten van meer dan 100 personen; - verbod op geopend houden horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seks inrichtingen en coffeeshops.

20 maart

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19. Aangewezen voor het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de noodverordening bepaalde en bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter handhaving daarvan zijn: a. de op grond van de 'Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar' voor 'Domein 1. Openbare orde' aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren; b. de toezichthouders openbare ruimte; c. de toezichthouders belast met het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening; allen in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

26 maart

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020. Tweede noodverordening naar aanleiding van de aanwijzingen van de minister voor MZS, de aanwijzing van de minister van VWS en de minister van JenV. - Verbod op openbare samenkomsten; - Evenementen tot 1 juni verboden; - Verplichting tot inachtnemen veilige afstand 1,5 meter; - Verbod op geopend houden horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seks inrichtingen, coffeeshops, inrichtingen waar speelautomaten kunnen worden bespeeld en inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. - Verbod uitoefenen contactberoepen; - Mogelijkheid tot aanwijzen verboden locaties en gebieden; - Beëindiging voorzieningen openbaar vervoer; - Verboden openstelling onderwijsinstellingen; - Verboden openstelling kinderopvang; - Verboden toegang zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg.

26 maart

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020. Op 28 maart 2020 is de Regeling van de Minister van JenV tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met het COVID-19-virus in werking getreden. Hiermee zijn de BOA’s uit domeinen I, II en IV vanaf dat moment bevoegd tot strafrechtelijk handhaven ogv art 443 SR.

26 maart

RBT-besluit: Richtlijn voor markten wordt vastgesteld.

26 maart

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

26 maart

RBT besluit: Campings met sanitaire voorzieningen worden tot 6 april gesloten en opbouwen van strandhuisjes (voor zover nog niet gebeurd) wordt tot 6 april verboden.

26 maart

De noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit worden vastgesteld.

26 maart

Opdracht aan het ROT voor uitwerking regionale opvanglocatie voor zieke dak- en thuislozen

30 maart

Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes De gedeelten van de stranden gelegen binnen het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de VRNHN, die zijn bestemd voor bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje worden aangewezen als gebied waar het verboden is zich te bevinden met het oogmerk op het opbouwen en het gebruiken van slaap- en strandhuisjes.

30 maart

Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen Alle kampeerterreinen gelegen op of binnen het grondgebied van de gemeenten die behoren tot VRNHN worden aangewezen als gebied waar het verboden is zich te bevinden.

2 april

Besluit verbod op open houden sanitaire voorzieningen recreatie en daarmee aangepaste noodverordening Op 31 maart 2020 heeft de voorzitter veiligheidsberaad verzocht verzoek het verbod op sanitaire voorzieningen recreatie op te nemen in de noodverordening, zodat dit uniform in alle veiligheidsregio’s wordt doorgevoerd. De noodverordening van 26 maart 2020 is derhalve inhoudelijk uitgebreid met de hierna genoemde verboden. Tevens zijn de voorgaande aanwijzingsbesluiten in de noodverordening geïncorporeerd: - Verbod sanitaire voorzieningen; - Verbod slaap- en strandhuisjes; - Sluiting campings.

2 april

Besluit verlengen bedientijden winterseizoen van bruggen en sluizen

2 april

Besluit recreatievaart (groepsverbod geldt ook op boten)

3 april

Ontheffing van artikel 2.3 van de noodverordening t.b.v. De Meent Bauerfeind (Terborchlaan 301, te Alkmaar).

6 april

Besluit om geen regionaal standpunt in te nemen over venstertijden waarbinnen de bevoorrading van winkels wordt gedaan

8 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk

9 april

VRHNN heeft de regie in het oprichten van een eventuele extra opvang voor zieke dak- en thuislozen in het Belastingkantoor in Alkmaar.

12 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk

16 april

Voor erehagen geldt een vrijstelling op de noodverordening, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Besluit conform artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de noodverordening. Het verbod zoals neergelegd in artikel 2.1, eerste lid van de noodverordening is niet van toepassing op het vormen van een erehaag bij uitvaarten onder specifiek genoemde voorwaarden. Erehagen waarvoor vrijstelling is verleend worden hier niet genoemd.

23 april

Het advies betreft samenkomsten en initiatieven in de buitenruimte is aangenomen.

23 april

Vrijstelling Duiktrainingen en Zwemtesten CZSK Den Helder

28 april

Ontheffing openstelling Aquacentrum Den Helder t.b.v. duiktrainingen en zwemtesten CZSK op 28 april 2020 en 7,8 en 13 mei 2020 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020' (besluit van 24 april 2020)

29 april

Besluit tot intrekking 'Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Molentocht' (besluit van 28 april 2020)

29 april

Besluit tot intrekking 'Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Munnikenweg' (besluit van 28 april 2020)

30 april

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 30 april 2020. De noodverordening van 2 april 2020 is aangepast gelet op de aanwijzing van de minister van VWS, MZS, JenV van 24 april 2020, -Verbod op samenkomsten is niet van toepassing op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar; -Verbod op openhouden sport- en fitnessgelegenheden is niet van toepassing op: inrichtingen waar buiten sporten of bewegen, als hiervoor bedoeld, mogelijk wordt gemaakt en instellingen voor topsport; -Met ingang van 11 mei komt het verbod op openstelling onderwijsinstellingen voor basisonderwijs te vervallen; -Met ingang van 11 mei 2020 komt het verbod op openstelling kinderopvang en buitenschoolse te vervallen; -Verbod op kampeerterreinen is komen te vervallen. Sluiting gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft gehandhaafd.

30 april

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 30 april 2020. De medewerkers in dienst van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn toegevoegd, verder geen aanpassingen.

7 mei

Burgemeesters nemen voortaan zelf besluiten binnen de regelgeving in de noodverordening. Bij twijfel kunnen burgemeesters verzoeken tot overleg.

7 mei

Het verbod op het gebruik van strand- en slaaphuisjes is niet langer van kracht. Artikel 2.5b van de noodverordening is geschrapt.

11 mei

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 11 mei 2020. De noodverordening van 30 april 2020 is aangepast gelet op de aanwijzing van de minister van VWS, MZS, JenV van 24 april 2020 en 8 mei 2020. -Verbod op samenkomsten is niet van toepassing op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder; -Verbod op openhouden sport- en fitnessgelegenheden is niet van toepassing op: - het bezoeken van winkels, bibliotheken, dierenparken, natuurparken en pretparken mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen; - door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar. - Van gesloten inrichting zijn uitgezonderd: zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water met uitzondering van gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen. - Verbod op uitoefenen contactberoep is komen te vervallen met uitzondering van sekswerkers. - Verbod op opbouw en verblijf strand- en slaaphuisjes is komen te vervallen.

14 mei

Besluit om tot 1 juni geen extra uitzonderingen op het verbod op samenkomsten toe te staan, dan de uitzonderingen die reeds zijn toegestaan. In de beantwoording op verzoeken tot uitzonderingen op samenkomsten en in de verdere communicatie wordt het mogelijke perspectief geschetst voor de situatie na 1 juni.

20 mei

Sanitaire voorzieningen op het strand mogen open, mits ze van buitenaf bereikbaar zijn (niet via een horecagelegenheid) en er voor goede hygiëne wordt gezorgd.

20 mei

Reddingsbrigades in Noord-Holland Noord worden beschouwd als hulpverlener. Regionaal worden de door Reddingsbrigade Nederland omschreven werkprocessen gehanteerd en VRNHN zal mondneuskapjes en brillen ter beschikking stellen aan de 13 reddingsbrigades.

1 juni, 12.00uur

De noodverordening van 11 mei 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april, 8 mei en 26 mei. - Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf drie personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. - Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal dertig personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats. - Terrassen kunnen weer open. Op terrassen buiten geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2). - Ook cafés en restaurants mogen open, voor maximaal dertig mensen. Gasten moeten reserveren en vooraf een checkgesprek voeren over mogelijke risico’s. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2) en iedereen heeft een zitplaats. - Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur maximaal dertig bezoekers (dus exclusief personeel) tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2). - Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw. - Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van dertig personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2). - Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van dertien tot en met achttien jaar bij het georganiseerd sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van dertien tot en met achttien jaar wel 1,5 meter afstand. - Vanaf 1 juni mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook binnen plaatsvinden met maximaal dertig personen. - De basisscholen gaan op 8 juni volledig open. - Wijzigingen in de kinderopvang. - Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer open, op basis van de 1,5 meter regel. - Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. - Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen geopend worden. - Toiletten bij jachthavens mogen geopend worden.

1 juni

Het is met inwerkingtreding van de noodverordening van 1 juni 2020 niet langer noodzakelijk is om vrijstelling te verlenen voor het houden van een markt. De 'Vrijstelling markten noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020' wordt daarom ingetrokken.

1 juni

De 'Vrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020' is ingetrokken. In de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juni 2020’ is geen verbod op samenkomsten opgenomen waar het de vorming van erehagen betreft. Het is daarom niet langer noodzakelijk om vrijstelling te verlenen voor het vormen van een erehaag.

4 juni

Tussentijdse rapportage bestrijding Corona virus wordt in concept vastgesteld.

4 juni

Het RBT stemt in met de scope van de evaluatie.

14 juni

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de Black Lives Matter manifestatie op zondag 14 juni 2020 op een gedeelte voor de tribune van de drafbaan, gelegen aan de Koning Willem Alexanderlaan te Alkmaar van 15:00 tot 16:30 uur.

15 juni

De noodverordening van 1 juni 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG, 8 mei 2020, 168601-204996-PG, 26 mei 2020, nr. 1693632-205523-PG en 11 juni 2020, nr. 1702594-206674-PG. - Het verbod op openstelling sanitaire voorzieningen bij campings, recreatieterreinen en jachthavens is ingetrokken. - De bezoekregeling bij verpleeghuizen is versoepeld.

15 juni

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020. Inhoudelijk geen aanpassingen.( Slechts aangepast naar de nieuwe titel van de aanhalingsnoodverordening.)

20 juni

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de Samen tegen racisme-betoging op 20 juni 2020 tussen 14.00 uur en 15.00 uur op het Raadhuisplein1 in Castricum.

20 juni

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 20 juni 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum.

18-06 23-06 25-06 29-06

Besluit tot ontheffing van artikel 2.3 van de 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020' voor 18, 23, 25, 29 juni 2020 ten behoeve van vergaderingen van de raad en de commissies van de gemeente Alkmaar

19 juni

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de betoging Coen is OK op 19 juni 2020 tussen 17.30 - 19.30 op de Noorder Veemarkt te Hoorn en op 19 juni 2020 tussen 17.30 - 17.37 uur met max. zes personen bij het standbeeld van JP Coen op de Roode Steen.

19 juni

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de betoging We Promise op 19 juni 2020 van 19:00 tot 21:00 uur op het Pelmolenpad te Hoorn en op 19 juni 2020 met max. zes personen van 18.00 - 18.07 uur bij het standbeeld van JP Coen op de Roode Steen.

26 juni

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de betoging ‘klimaatverandering #weeseerlijk campagne’ op 26 juni 2020 van 10:30 tot 11:30 uur op het Bakkerspleintje in Castricum.

1 juli

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juli 2020. De noodverordening van 1 juli 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 26 juni 2020, nr. 1712697-207530-PG.

 • Er is een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit verbod kent een aantal uitzonderingen;
 • De regels over samenkomsten, onder andere in de horeca, zijn aangepast;
 • Sport- en fitnessgelegenheden, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops, casino’s en speelhallen en daarbij behorende eet- en drinkgelegenheden mogen weer open;
 • Sekswerkers mogen hun beroep weer uitoefenen;
 • In de publieke ruimte of in een besloten plaats, is het verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen;
 • Alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan, ook contactsporten voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdsport. Hierbij geldt geen 1,5 meter afstand. Aanvullend op de binnen- en buitenafspraken geldt dat er buiten op de terrassen geen anderhalve meter tussen de tafels verplicht is wanneer er kuchschermen worden toegepast;
 • In het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje verplicht;
 • Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars), niet zijnde de aanbieder van openbaar vervoer of veerdiensten, geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht.

1 juli

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juli 2020.

1 juli

Besluit tot ontheffing van artikel 2.3 van de 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020' voor 1 juli 2020 ten behoeve van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden

6 juli

Besluit tot ontheffing van de artikelen 2.1 en 2.3 van de 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020' in de periode van 6 juli tot en met 31 juli 2020 ten behoeve van activiteiten VakantieFUN.

15 juli

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juli 2020. De noodverordening van 15 juli 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 10 juli 2020 nr. 1720717-208077-PG. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In luchtballonnen zijn mondkapjes ter vervanging van de 1,5 meter afstand toegestaan;
 • In de toelichting is benadrukt dat bruine vloot onder zeilsport valt;
 • Bezoekregeling verpleeghuizen is verduidelijkt en uitgewerkt;
 • Verduidelijkt is dat personen onder de 18 jaar op MBO en hoger onderwijs op deze onderwijsinstellingen 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.

15 juli

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juli 2020.

25 juli

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 25 juli 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum

1 augustus

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 1 augustus 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum.

10 augustus

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 10 augustus 2020. De noodverordening van 10 augustus 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 7 augustus 2020 nr. 1730398-208872-PG. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten. Alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo worden verboden. De voorzitter kan ontheffing verlenen van dit verbod voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen, mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op studie of sport, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur;
 • Maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden Alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, dienen gebruik te maken van reservering, vooraf of bij aankomst, verificatie van gezondheid en placering van bezoekers. Eet- en drinkgelegenheden worden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
 • Tevens is in de toelichting opgenomen dat de voorzitter over gaat tot een sluiting van maximaal veertien dagen van locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.

10 augustus

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 10 augustus 2020.

20 augustus

Het RBT neemt kennis van de documenten en stemt in met de voorgestelde lijn inzake opvang doelgroepen.

21 augustus

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus 2020. De noodverordening van 21 augustus 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 20 augustus 2020 nr. 1735182-209238-PG. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten Alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo zijn verboden. Ontheffing kan worden verleend van dit verbod voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen, studieverenigingen en studentenverenigingen, mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op studie, sport of kennismaking, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

21 augustus

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus 2020.

29 augustus

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 29 augustus 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum.

3 september

Het RBT stelt de handreiking handhaving coronamaatregelen vast.

5 september

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 5 september 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum (Besluit van 2 september 2020).

17 september

Het RBT stelt de tweede tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus vast.

29 september

Besluit op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus 2020 tot aanwijzing als verboden gebied voor café het Zeepaardje te Medemblik tot 14 oktober 2020.

29 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020.

29 september

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 29 september 2020.

1 oktober

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020.

3 oktober

Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020. De voorzitter kan op grond van artikel 3.1, tweede lid van de Noodverordening voor samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio ontheffing verlenen van het verbod in artikel 2.1, tweede lid, van de Noodverordening op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte. De voorzitter heeft vijf theaters op het grondgebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangemerkt als gebouwen van groot belang voor de regio. Er wordt (slechts) ontheffing voor vijf theaters verleend. Daartoe wordt overwogen dat Nederland zich momenteel in een gezondheidscrisis bevindt en dat het terugdringen van het aantal besmettingen in dit stadium van de Coronapandemie onze primaire taak is.

4 oktober

Besluit op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zondag 4 oktober 2020 tussen 14.00 uur en 17.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum.

8 oktober

RBT stemt in met wekelijkse frequentie.

8 oktober

RBT stemt in met uitgangspunten gebruik mondkapjes in gemeentehuizen.

14 oktober

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 14 oktober 2020.

14 oktober

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 14 oktober 2020.

14 oktober

Besluit tot intrekking van de “Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020".

15 oktober

RBT stemt in met voorstel betrekken burgemeesters (met laatste kleine aanpassing).

4 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4 november 2020.

4 november

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4 november 2020.

5 november

Ontheffing openstelling Aquacentrum Den Helder t.b.v. duik- en zwemactiviteiten in de periode van 5 november 2020 tot en met 10 december 2020.

6 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 6 november 2020.

6 november

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 6 november 2020.

7 november

Besluit op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4 november 2020 tot aanwijzing als verboden gebied recreatieterrein Egboetswater te Medemblik voor de periode van 7 november 2020 om 17.00 uur tot 8 november 2020 om 07.00 uur.

18 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020.

18 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020.

18 november

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020.

1 december

Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020.

1 december

Intrekking Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020.

Bijlage 3: Vastgestelde noodverordeningen, aanwijzingsbesluiten en ontheffingen in de periode van maart tot en met augustus 2020

Noodverordeningen

Nummer

Datum

Besluit

1

16 maart 2020

Verbod openbare samenkomsten van meer dan honderd personen Horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops gesloten.

2

26 maart 2020

Verbod op openbare samenkomsten, op evenementen, verplichte inachtneming afstand van 1,5 meter, tevens verbod op inrichtingen waar speelautomaten worden bespeeld en inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend.

3

20 april 2020

Verbod op openen gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden.

4

30 april 2020

Versoepelingen voor het sporten van kinderen en het openen van het (speciaal) basisonderwijs en bijbehorende kinder- en buitenschoolse opvang.

5

11 mei 2020

Versoepelingen ten aanzien van buiten sporten voor volwassenen, het bezoeken van winkels, bibliotheken, dierenparken, natuurparken en pretparken (mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen), door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar en de openstelling van zwemgelegenheden. Verder zijn de verboden op het uitoefenen van een contactberoep (met uitzondering van sekswerkers) en de opbouw en het verblijf van/in strand- en slaaphuisjes komen te vervallen.

6

1 juni 2020

In deze noodverordening zijn samenkomsten die binnen plaatsvinden toegestaan van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden en er een checkgesprek plaats heeft gevonden. Ditzelfde geldt voor cafés, restaurants, bioscoop, concert- en theaterzalen, muziekscholen en centra voor de kunsten. Met in acht neming van het onderlinge afstandscriterium van 1,5 meter mogen ook de terrassen weer open. Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen bezocht worden o.b.v. een reservering en na een checkgesprek. Het maximaal toegestane aantal personen hangt af van de oppervlakte van het gebouw. Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van dertien tot en met achttien jaar bij het georganiseerd sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van dertien tot en met achttien jaar wel 1,5 meter afstand. Ook mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen weer binnen plaatsvinden met maximaal dertig personen. Reizigers van dertien jaar en ouder moeten vanaf 1 juni een niet-medisch mondkapje dragen in bus, metro, tram, veerdiensten en –pontjes, waterbus en trein. Basisscholen zijn per 8 juni 2020 weer volledig geopend en scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn met ingang van 2 juni 2020 weer open, op basis van de 1,5 meter regel. Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. In de zesde noodverordening is ook vastgesteld dat toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen en stranden weer geopend mogen worden. Ook toiletten bij jachthavens mogen weer open.

7

15 juni 2020

In deze noodverordening is geregeld dat sanitaire voorzieningen bij campings, recreatieterreinen en jachthavens weer open mogen. Ook is vanaf 15 juni 2020 de bezoekregeling bij verpleeghuizen versoepeld.

8

1 juli 2020

In deze noodverordening zijn de maatregelen verder versoepeld. Er is geen verbod meer op evenementen. De regels over samenkomsten, onder andere in de horeca, zijn aangepast. Zo is het bij samenkomsten van maximaal 100 personen binnen niet nodig om te reserveren of een gezondheidscheck uit te voeren. Ditzelfde geldt bij samenkomsten buiten van maximaal 250 personen. Bij meer dan dit maximum aantal personen blijft reservering en een gezondheidscheck wel verplicht. Aanvullend op de binnen- en buitenafspraken geldt dat er buiten op de terrassen geen anderhalve meter tussen de tafels verplicht is wanneer er kuchschermen worden toegepast; Sport- en fitnessgelegenheden, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops, casino’s en speelhallen en daarbij behorende eet- en drinkgelegenheden mogen vanaf 1 juli 2020 weer open. En ook sekswerkers mogen hun beroep weer uitoefenen. De noodverordening versoepelt ook de maatregelen ten aanzien van binnen- en buitensporten. Met ingang van 1 juli 2020 zijn alle binnen- en buitensporten weer toegestaan, ook contactsporten voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdsport. Hierbij hoeft – tijdens de beoefening van de sport – geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. In de noodverordening worden ook enkele nieuwe maatregelen opgenomen. Zo is vanaf 1 juli 2020 het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars), niet zijnde de aanbieder van openbaar vervoer of veerdiensten, geldt dat een reservering en gezondheidscheck vooraf verplicht is net zoals het dragen van een niet-medisch mondkapje. Ook is het vanaf 1 juli 2020 in de publieke ruimte of in een besloten plaats, verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

9

15 juli 2020

In deze noodverordening is de bezoekregeling in verpleeghuizen verduidelijkt en uitgewerkt. Ook is verduidelijkt dat personen onder de 18 jaar op het MBO en hoger onderwijs op deze onderwijsinstellingen 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Daarnaast maakt deze noodverordening het mogelijk dat mondkapjes in luchtballonnen ter vervanging van de 1,5 meter zijn toegestaan. En is toegelicht dat de bruine vloot onder de zeilsport valt.

10

10 augustus 2020

In deze noodverordening zijn enkele versoepelingen ten aanzien van eet- en drinkgelegenheden teruggedraaid. Zo is bepaald dat alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, gebruik moeten maken van reservering, vooraf of bij aankomst, verificatie van gezondheid en placering van bezoekers. Eet- en drinkgelegenheden worden verder verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Ook zijn er in deze noodverordening maatregelen opgenomen met betrekking tot de introductie-activiteiten voor studenten. In de noodverordening is bepaald dat alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo worden verboden. De voorzitter kan echter ontheffing verlenen van dit verbod voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen, mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op studie of sport, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Ten slotte is in de toelichting opgenomen dat de voorzitter van de veiligheidsregio over gaat tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.

11

21 augustus 2020

In deze noodverordening is de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het verbod op fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo is uitgebreid naar fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door studentenverenigingen mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio en gericht zijn op kennismaking. Ook hier geldt onveranderd dat deze bijeenkomsten kleinschalig moeten zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Aanwijzingsbesluiten

In de periode tot en met september zijn verschillende aanwijzingsbesluiten in werking getreden. Een uitgebreidere toelichting is te lezen in de eerste tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus. Het betrof de volgende aanwijzingsbesluiten:

Datum

Aanwijzingsbesluit

20 maart 2020

Aanwijzingsbesluiten toezichthouders Op 20 maart 2020 is het (eerste) 'Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' in werking getreden.

30 maart 2020

Aanwijzingsbesluiten kampeerterreinen en strand- en slaaphuisjes Op 30 maart 2020 zijn het 'Besluit aanwijzing verboden gebieden –slaap- en strandhuisjes 30 maart 2020' en het 'Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen 30 maart 2020' in werking getreden. Deze aanwijzingsbesluiten zijn op 2 april 2020 ingetrokken.

10 t/m 13 april 2020

Zuiderdijk Tijdens het Paasweekend (10 t/m 13 april 2020) is de Zuiderdijk vanaf Hoorn tot de Broekerhaven, over de gehele lengte van het grondgebied van de gemeente Drechterland aangewezen als verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer.

12 april 2020

Skatebanen Op 12 april 2020 zijn de skatebanen aan de Munnikenweg en het Molentochtpad in Alkmaar aangewezen als verboden gebied. Op 29 april 2020 was er aanleiding om de besluiten in te trekken en de skatebanen weer te laten gebruiken nadat naleving van de noodverordening voldoende gewaarborgd was.

Manifestaties en betogingen

Aangezien de uitbraak van COVID-19 een crisis van meer dan plaatselijke betekenis betreft, zijn in verband met deze crisis ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters overgegaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio. Daartoe behoort ook de bevoegdheid om naar aanleiding van een kennisgeving van een manifestatie hieraan voorschriften en beperkingen te stellen (artikel 5 van de Wet openbare manifestaties, hierna WOM). Om een ordelijk en veilig verloop van de manifestaties/betogingen, de veiligheid van de burgers en bezoekers en de publieke gezondheid in de regio te allen tijde te waarborgen zijn door de voorzitter voorwaarden aan de manifestaties/betogingen verbonden.

Datum

Manifestatie/betoging

13 juni 2020

Black Lives Matter Op 13 juni 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de Black Lives Matter manifestatie op zondag 14 juni 2020 op een gedeelte voor de tribune van de drafbaan, gelegen aan de Koning Willem Alexanderlaan te Alkmaar van 15:00 tot 16:30 uur.

18 juni 2020

Samen tegen racisme Op 18 juni 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de Samen tegen racisme betoging op 20 juni 2020 tussen 14.00 uur en 15.00 uur op het Raadhuisplein1 in Castricum.

18 juni 2020

M4V Op 18 juni 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 20 juni 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum.

18 juni 2020

Coen is OK Op 18 juni 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de betoging Coen is OK op 19 juni 2020 tussen 17.30 - 19.30 op de Noorder Veemarkt te Hoorn en op 19 juni 2020 tussen 17.30 - 17.37 uur met maximaal zes personen bij het standbeeld van JP Coen op de Roode Steen.

18 juni 2020

We Promise Op 18 juni 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de betoging We Promise op 19 juni 2020 van 19:00 tot 21:00 uur op het Pelmolenpad te Hoorn en op 19 juni 2020 met maximaal zes personen van 18.00 - 18.07 uur bij het standbeeld van JP Coen op de Roode Steen.

24 juni 2020

Klimaatverandering #weeseerlijk campagne Op 24 juni 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de betoging ‘klimaatverandering #weeseerlijk campagne’ op 26 juni 2020 van 10:30 tot 11:30 uur op het Bakkerspleintje in Castricum.

13 juli 2020

M4V Op 13 juli 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 25 juli 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum. De manifestatie is vanwege de slechte weersomstandigheden op 25 juli 2020 niet doorgegaan en verplaatst naar 1 augustus 2020.

29 juli 2020

M4V Op 29 juli 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 1 augustus 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum.

26 augustus 2020

M4V Op 26 augustus 2020 is een besluit genomen op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties tot het geven van voorschriften en beperkingen aan de manifestatie M4V op zaterdag 29 augustus 2020 tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij de strandhuisjes aan de zuidkant van de strandafgang in Castricum. De manifestatie is vanwege de slechte weersomstandigheden op 29 augustus 2020 niet doorgegaan en verplaatst naar 5 september 2020.

Ontheffingen

Datum

Ontheffing

26 maart 2020

Markten Op 26 maart 2020 is vrijstelling van de noodverordening verleend om markten onder voorwaarden mogelijk te blijven maken binnen VRNHN. Markten zijn immers van belang voor de voedselvoorziening. Wel zijn er aan de ontheffing voorschriften en beperkingen verbonden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 1 juni 2020 is een ontheffing voor markten niet meer nodig.

16 april 2020

Erehagen Op 16 april 2020 is vrijstelling verleend van het verbod op samenkomsten in de noodverordening om bij uitvaarten erehagen van maximaal honderd personen onder voorwaarden mogelijk te maken binnen VRNHN. Hiertoe is besloten in het van belang van familie, vrienden en kennissen van de overledene(n) die zo toch in de gelegenheid werden gesteld om in deze bijzondere tijd in aangepaste vorm afscheid te nemen van de overledene(n).

Naast deze algemene vrijstelling is in vijf individuele gevallen ontheffing verleend van het verbod op samenkomsten zoals opgenomen in de noodverordening. In één geval was er sprake van een ontheffing voordat de algemene vrijstelling tot stand is gekomen. In de vier overige gevallen betrof het erehagen van meer dan honderd personen. Omdat het hier om grotere groepen mensen ging zijn in deze ontheffingen nadere voorwaarden opgenomen zodat gewaarborgd werd dat de veilige afstand van 1,5 meter te allen tijde werd gehandhaafd. Vanaf 1 juni 2020 is een ontheffing voor erehagen niet meer nodig.

3 april 2020

De Meent Bauerfeind Alkmaar Op 3 april 2020 is ontheffing verleend van het in de noodverordening opgenomen verbod op het geopend houden van sportgelegenheden ten behoeve van De Meent Bauerfeind. Dit was nodig omdat De Meent Bauerfeind is aangewezen als locatie voor GGD Hollands Noorden om zorgpersoneel te testen op COVID-19.

28 april 2020

Zwembad Den Helder Op 28 april 2020 is ontheffing verleend van het verbod op openstelling van zwemgelegenheden op 28 april 2020, 7, 8 en 13 mei 2020 voor Aquacentrum Den Helder. Dit zwembad mocht op deze dagen uitsluitend geopend zijn voor duiktrainingen en zwemtesten van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Voor het waarborgen van de operationele inzetbaarheid van het CZSK, dat aan te merken is als vitaal proces, was het noodzakelijk dat duiktrainingen en zwemtesten ook tijdens de coronacrisis doorgang kunnen vinden. Daarom is besloten het Aquacentrum Den Helder voor dit doel open te stellen op voornoemde data.

15 juni 2020

VakantieFUN Op 15 juni 2020 is ontheffing verleend van het verbod op openstelling van sportinrichtingen en het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen in de eerste vier weken van de zomervakantie ten behoeve van de activiteiten van VakantieFUN in sportcomplex De Meent Bauerfeind, Terborchlaan 301 (1816 MH) te Alkmaar onder de voorwaarde dat het Protocol VakantieFUN wordt gevolgd. Sport-Z organiseert creatieve en sportieve dagprogramma’s in sportcomplex De Meent Bauerfeind voor kinderen met een GGZ-indicatie in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar oud, woonachtig in een van de gemeenten in de regio Alkmaar. Kinderen kunnen zich bij de activiteiten van VakantieFUN in een veilige en uitdagende omgeving onder de juiste begeleiding ontwikkelen en genieten van de vakantie wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de kinderen. Daarnaast neemt de druk op ouders/verzorgers af. Dagelijks nemen ongeveer 25 kinderen deel aan VakantieFUN begeleid door ongeveer acht begeleiders. Sport-Z heeft een Protocol VakantieFUN opgesteld, waarin is opgenomen hoe de Corona-maatregelen worden geïntegreerd binnen het (aangepaste) programma. De voorzitter van VRNHN acht het van belang dat voornoemde activiteiten gelet op de positieve effecten doorgang hebben en heeft daarom ontheffing verleend.

18 juni 2020

Vergaderingen van de Raad en Commissies van de gemeente Alkmaar Op 18 juni 2020 is ontheffing verleend van het verbod op openstelling van sportinrichtingen. Het is in het belang van de gemeente Alkmaar dat het democratisch proces doorgang vindt en besluiten kunnen worden genomen. Het is daarom belangrijk dat de raad en de commissies van de gemeente Alkmaar fysiek kunnen samenkomen. Omdat de veilige afstand van 1,5 meter in acht genomen moet worden kan de vergadering niet op de reguliere locatie plaatsvinden. Daarom moet worden uitgeweken naar een andere locatie waar de veilige afstand van 1,5 meter wel in acht kan worden genomen. Sportcomplex De Meent Bauerfeind biedt hiervoor de mogelijkheid.

24 juni 2020

Vergadering AB GGD Voor het Algemeen Bestuur van de GGD Holland Noorden was het van belang om tijdens deze (wettelijk verplichte) bijeenkomst fysiek samen te komen. Daarom werd er gezocht naar een ruimte die daartoe geschikt was, aangezien in de reguliere locatie de veilige afstand van 1,5 meter niet in acht genomen kon worden. Er is op 24 juni 2020 een ontheffing verleend van het verbod op openstelling van sportinrichtingen, omdat Sportcomplex De Meent Bauerfeind hiervoor de mogelijkheid biedt.