Verantwoordelijkheden en afstemming


De coronacrisis werd in de periode van maart tot en met november bestreden vanuit de maximale crisisopschaling die we in Nederland kennen. De premier en de betrokken ministers vormen samen de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Alle besluiten van het MCCb worden via aanwijzingen neergelegd bij de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Deze worden eerst landelijk afgestemd in het Veiligheidsberaad (VB), waarin de voorzitters veiligheidsregio’s verenigd zijn en overleggen in het kader van corona. Hiermee wordt zoveel mogelijk landelijke uniformiteit in de uitvoering van de maatregelen nagestreefd. Een schematische weergave van de crisisstructuur is opgenomen in bijlage 1.

Op 12 maart 2020 zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) opgeschaald naar GRIP-4. Bij het GRIP4-niveau is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Binnen de VRNHN wordt deze rol vervuld door de burgemeester van gemeente Alkmaar, in september was dat dhr. Bruinooge, per 1 oktober de heer Roemer. De rol van plaatsvervangend voorzitter wordt vervuld door de heer Nieuwenburg, burgemeester van gemeente Hoorn. De voorzitter wordt geadviseerd door het Regionaal Beleidsteam (RBT). In dit team vertegenwoordigen de leden van het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de driehoeken de burgemeesters in Noord-Holland Noord. Zij zorgen voor de bestuurlijke afstemming met de burgemeesters uit de regio. Ook de directie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de directie van GGD-HN, de districtschef van politie, de hoofdofficier van justitie, de coördinerend gemeentesecretaris, de Operationeel Leider en een aantal adviseurs (bestuurlijk, juridisch en communicatie) maken deel uit van het RBT. Het RBT kwam vanaf 16 maart 2020 twee keer per week bijeen. Per 30 april is de vergaderfrequentie teruggebracht naar één keer per week. Vanaf 9 juli is de vergaderfrequentie teruggebracht naar eens per twee weken. In verband met de toename van besmettingen is in oktober de frequentie weer wekelijks geworden. De frequentie van het RBT loopt samen met de frequentie van vergaderingen van het Veiligheidsberaad.

Aan het Regionaal Operationeel Team (ROT) wordt leidinggegeven door de Operationeel Leider. Het ROT bestaat uit vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en defensie. Daarnaast zijn monodisciplinaire stafsecties operationeel die het ROT adviseren en zorgdragen dat de continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en crisisorganisatie geborgd is.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Holland en Flevoland dat bestaat uit de 120 bestuurders van alle zorginstellingen besloot een dag na de landelijke opschaling in alle Veiligheidsregio’s naar GRIP-4 om een het Bestuurlijk CrisisROAZ Corona in te stellen, bestaande uit een team van vertegenwoordigers van alle sectoren in de acute zorg. Voorzitter van het Bestuurlijk CrisisROAZ is de vertegenwoordiger namens de ziekenhuizen. Verder bestaat de groep uit een vaste vertegenwoordiging namens huisartsen, VVTsector, GGZ, VGZ, GHOR/GGD, RAV en de directeuren van het stafbureau van het ROAZ. De heer Martin Smeekes werd gevraagd deel te nemen op persoonlijke titel. Dit bestuurlijk CrisisROAZ Corona kreeg het mandaat om op te treden namens het gehele ROAZ.