Bijlagen


Bijlage 1: Crisisorganisatie bij infectieziektebestrijding

Landelijke crisisstructuur Covid-19

Landelijke en regionale partijen

Bijlage 2: Tijdlijn besluiten voorzitter veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

Genomen besluit

13 maart

Besluit tot het treffen van maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken. Op grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Besluit werd ingetrokken bij 1e noodverordening op 16-03-2020.

16 maart

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Eerste Noodverordening n.a.v. aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020. - verbod op openbare samenkomsten van meer dan 100 personen; - verbod op geopend houden horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seks inrichtingen en coffeeshops.

20 maart

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19. Aangewezen voor het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening bepaalde en bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter handhaving daarvan zijn: a. de op grond van de “Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar” voor “Domein 1. Openbare orde” aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren; b. de toezichthouders openbare ruimte; c. de toezichthouders belast met het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening; allen in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

26 maart

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020. Tweede Noodverordening naar aanleiding van de aanwijzingen van de minister voor MZS, de aanwijzing van de minister van VWS en de minister van JenV. - Verbod op openbare samenkomsten; - Evenementen tot 1 juni verboden; - Verplichting tot inachtnemen veilige afstand 1,5 meter; - Verbod op geopend houden horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seks inrichtingen, coffeeshops, inrichtingen waar speelautomaten kunnen worden bespeeld en inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. - Verbod uitoefenen contactberoepen; - Mogelijkheid tot aanwijzen verboden locaties en gebieden; - Beëindiging voorzieningen openbaar vervoer; - Verboden openstelling onderwijsinstellingen; - Verboden openstelling kinderopvang; - Verboden toegang zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg

26 maart

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020. Op 28 maart 2020 is de Regeling van de Minister van JenV tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met het COVID-19-virus in werking getreden. Hiermee zijn de BOA’s uit domeinen I, II en IV vanaf dat moment bevoegd tot strafrechtelijk handhaven ogv art 443 SR.

26 maart

RBT-besluit: Richtlijn voor markten wordt vastgesteld

26 maart

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

26 maart

RBT besluit: Campings met sanitaire voorzieningen worden tot 6 april gesloten en opbouwen van strandhuisjes (voor zover nog niet gebeurd) wordt tot 6 april verboden

26 maart

De noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit worden vastgesteld

26 maart

Opdracht aan het ROT voor uitwerking regionale opvanglocatie voor zieke dak- en thuislozen

30 maart

Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes De gedeelten van de stranden gelegen binnen het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de VRNHN, die zijn bestemd voor bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje worden aangewezen als gebied waar het verboden is zich te bevinden met het oogmerk op het opbouwen en het gebruiken van slaap- en strandhuisjes.

30 maart

Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen Alle kampeerterreinen gelegen op of binnen het grondgebied van de gemeenten die behoren tot VRNHN worden aangewezen als gebied waar het verboden is zich te bevinden.

2 april

Besluit verbod op open houden sanitaire voorzieningen recreatie en daarmee aangepaste noodverordening Op 31 maart 2020 heeft de voorzitter veiligheidsberaad verzocht verzoek het verbod op sanitaire voorzieningen recreatie op te nemen in de noodverordening, zodat dit uniform in alle veiligheidsregio’s wordt doorgevoerd. De noodverordening van 26 maart 2020 is derhalve inhoudelijk uitgebreid met de hierna genoemde verboden. Tevens zijn de voorgaande aanwijzingsbesluiten in de noodverordening geïncorporeerd: - Verbod sanitaire voorzieningen - Verbod slaap- en strandhuisjes - Sluiting campings

2 april

Besluit verlengen bedientijden winterseizoen van bruggen en sluizen

2 april

Besluit recreatievaart (groepsverbod geldt ook op boten)

3 april

Ontheffing van artikel 2.3 van de Noodverordening t.b.v. De Meent Bauerfeind (Terborchlaan 301, te Alkmaar).

6 april

Besluit om geen regionaal standpunt in te nemen over venstertijden waarbinnen de bevoorrading van winkels wordt gedaan

8 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk

9 april

VRHNN heeft de regie in het oprichten van een eventuele extra opvang voor zieke dak- en thuislozen in het Belastingkantoor in Alkmaar

12 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk

16 april

Voor erehagen geldt een vrijstelling op de noodverordening, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden Besluit conform artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de noodverordening. Het verbod zoals neergelegd in artikel 2.1, eerste lid van de noodverordening is niet van toepassing op het vormen van een erehaag bij uitvaarten onder specifiek genoemde voorwaarden. Erehagen waarvoor vrijstelling is verleend worden hier niet genoemd.

23 april

Het advies betreft samenkomsten en initiatieven in de buitenruimte is aangenomen

23 april

Vrijstelling Duiktrainingen en Zwemtesten CZSK Den Helder

28 april

Ontheffing openstelling Aquacentrum Den Helder t.b.v. duiktrainingen en zwemtesten CZSK op 28 april 2020 en 7,8 en 13 mei 2020 “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020” (besluit van 24 april 2020)

29 april

Besluit tot intrekking “Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Molentocht” (besluit van 28 april 2020)

29 april

Besluit tot intrekking “Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Munnikenweg” (besluit van 28 april 2020)

30 april

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 30 april 2020. De noodverordening van 2 april 2020 is aangepast gelet op de aanwijzing van de minister van VWS, MZS, JenV van 24 april 2020, -Verbod op samenkomsten is niet van toepassing op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar; -Verbod op openhouden sport- en fitnessgelegenheden is niet van toepassing op: inrichtingen waar buiten sporten of bewegen, als hiervoor bedoeld, mogelijk wordt gemaakt en instellingen voor topsport; -Met ingang van 11 mei komt het verbod op openstelling onderwijsinstellingen voor basisonderwijs te vervallen; -Met ingang van 11 mei 2020 komt het verbod op openstelling kinderopvang en buitenschoolse te vervallen. -Verbod op kampeerterreinen is komen te vervallen. Sluiting gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft gehandhaafd.

30 april

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 30 april 2020. De medewerkers in dienst van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn toegevoegd, verder geen aanpassingen.

7 mei

Burgemeesters nemen voortaan zelf besluiten binnen de regelgeving in de noodverordening. Bij twijfel kunnen burgemeesters verzoeken tot overleg.

7 mei

Het verbod op het gebruik van strand- en slaaphuisjes is niet langer van kracht. Artikel 2.5b van de noodverordening is geschrapt.

11 mei

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 11 mei 2020. De noodverordening van 30 april 2020 is aangepast gelet op de aanwijzing van de minister van VWS, MZS, JenV van 24 april 2020 en 8 mei 2020. -Verbod op samenkomsten is niet van toepassing op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder; -Verbod op openhouden sport- en fitnessgelegenheden is niet van toepassing op: - het bezoeken van winkels, bibliotheken, dierenparken, natuurparken en pretparken mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen; - door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar. - Van gesloten inrichting zijn uitgezonderd: zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water met uitzondering van gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen. - Verbod op uitoefenen contactberoep is komen te vervallen met uitzondering van sekswerkers. - Verbod op opbouw en verblijf strand- en slaaphuisjes is komen te vervallen.

14 mei

Besluit om tot 1 juni geen extra uitzonderingen op het verbod op samenkomsten toe te staan, dan de uitzonderingen die reeds zijn toegestaan. In de beantwoording op verzoeken tot uitzonderingen op samenkomsten en in de verdere communicatie wordt het mogelijke perspectief geschetst voor de situatie na 1 juni.

20 mei

Sanitaire voorzieningen op het strand mogen open mits ze van buitenaf bereikbaar zijn (niet via een horecagelegenheid) en er voor goede hygiëne wordt gezorgd.

20 mei

Reddingsbrigades in Noord-Holland Noord worden beschouwd als hulpverlener. Regionaal worden de door Reddingsbrigade Nederland omschreven werkprocessen gehanteerd en VRNHN zal mondneuskapjes en brillen ter beschikking stellen aan de 13 reddingsbrigades

1 juni, 12.00uur

De noodverordening van 11 mei 2020 is aangepast gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april, 8 mei en 26 mei. - Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. - Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats. - Terrassen kunnen weer open. Op terrassen buiten geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2). - Ook cafés en restaurants mogen open, voor maximaal 30 mensen. Gasten moeten reserveren en vooraf een checkgesprek voeren over mogelijke risico’s. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2) en iedereen heeft een zitplaats. - Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur maximaal 30 bezoekers (dus exclusief personeel) tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2). - Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw. - Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden (behalve uitzonderingen als genoemd in artikel 2.2). - Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van 13 tot en met 18 bij het georganiseerd sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. - Vanaf 1 juni mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook binnen plaatsvinden met maximaal 30 personen. - De basisscholen gaan op 8 juni volledig open. - Wijzigingen in de kinderopvang. - Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer open, op basis van de 1,5 meter regel. - Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. - Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen geopend worden. - Toiletten bij jachthavens mogen geopend worden.

1 juni

Het is met inwerkingtreding van de noodverordening van 1 juni 2020 niet langer noodzakelijk is om vrijstelling te verlenen voor het houden van een markt. De “Vrijstelling markten noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020” wordt daarom ingetrokken.

1 juni

De “Vrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020” is ingetrokken. In de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juni 2020’ is geen verbod op samenkomsten opgenomen waar het de vorming van erehagen betreft. Het is daarom niet langer noodzakelijk om vrijstelling te verlenen voor het vormen van een erehaag.

Bijlage 3: Tijdlijn besluiten voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord per gemeente

Onderstaand overzicht geeft de besluiten weer die zijn genomen door de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en uitsluitend op bepaalde gemeenten van toepassing zijn. In de gemeenten die niet in dit overzicht staan zijn geen besluiten door de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord genomen op grond van de noodverordening.

Gemeente Alkmaar

Datum

Genomen besluit

3 april

Ontheffing van artikel 2.3 van de Noodverordening t.b.v. De Meent Bauerfeind (Terborchlaan 301, te Alkmaar).

12 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Munnikenweg Alkmaar

12 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Molentochtpad Alkmaar

29 april

Besluit tot intrekking “Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Molentocht” (besluit van 28 april 2020)

29 april

Besluit tot intrekking “Besluit aanwijzing verboden gebieden - Skatebaan Munnikenweg” (besluit van 28 april 2020)

Gemeente Den Helder

Datum

Genomen besluit

28 april, 7 mei, 8 mei, 13 mei

Ontheffing openstelling Aquacentrum Den Helder t.b.v. duiktrainingen en zwemtesten CZSK op 28 april 2020 en 7,8 en 13 mei 2020 “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020”

Gemeente Drechterland

Datum

Genomen besluit

8 t/m 14 april

Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk