Verantwoordelijkheden en afstemming


De coronacrisis wordt op dit moment bestreden vanuit de maximale crisisopschaling die we in Nederland kennen. De premier en de betrokken ministers vormen samen de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Alle besluiten van het MCCb worden via aanwijzingen neergelegd bij de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Deze worden eerst landelijk afgestemd in het Veiligheidsberaad (VB), waarin de voorzitters veiligheidsregio’s verenigd zijn en overleggen in het kader van Corona. Hiermee wordt zoveel mogelijk landelijke uniformiteit in de uitvoering van de maatregelen nagestreefd.

Met het opschaling van het Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure-niveau naar GRIP-4 op 12 maart 2020 is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Binnen VRNHN wordt deze rol vervuld door de heer Bruinooge, burgemeester van gemeente Alkmaar. De rol van plaatsvervangend voorzitter wordt vervuld door de heer Nieuwenburg, burgemeester van gemeente Hoorn. De voorzitter wordt geadviseerd door het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT bestond aanvankelijk uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio en ambtelijk adviseurs. Vanaf 23 maart 2020 werden de hoofdofficier van Justitie, de leden van het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de driehoeken daaraan toegevoegd. De burgemeesters in het RBT zorgen voor de bestuurlijke afstemming met de andere burgemeesters uit de regio. Ook de directie van VRNHN, de directie van GGD-HN, de districtschef van politie, de coördinerend gemeentesecretaris, de Operationeel Leider en een aantal adviseurs (bestuurlijk, juridisch en communicatie) maken deel uit van het RBT. Het RBT kwam vanaf 16 maart 2020 twee keer per week bijeen. Sinds 30 april is de vergaderfrequentie teruggebracht naar één keer per week. Aan het ROT, het Regionaal Operationeel Team, wordt leidinggegeven door de Operationeel Leider. Het ROT bestaat uit vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en defensie. Daarnaast zijn monodisciplinaire stafsecties operationeel die het ROT adviseren en zorg dragen dat de continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en crisisorganisatie geborgd is.